Laksefiske

Salvassdraget er et lakseførende vassdrag, og strekker seg fra havet i vest ca. 40 km innover og oppover mot øst. Vassdraget inkluderer to større innsjøer, Salvatnet og Skørvstadvatnet.

Nikon 03.08.15 173

Det består av flere sidevassdrag, og de viktigst av disse er Hendeelva, Eidenelva, Sakselva og Saleva som renner mellom Skrøvstadvatn og Salvatn.

Ved utløpet ved Salsnes renner Moelva mellom Salvatnet og Follafjorden. Vassdraget har her en midlere vannføring på ca. 25 kbm/sek. Dette innebærer at vassdraget i hovedsak må betraktes som et smålaksvassdrag hvor gjennomsnittsvekta på fisken er rundt 2 kg.

Bo på en av utmarksgårdene i Salen og du vil få et bekvemmelig opphold.

Opløelva 120

Opløelva renner gjennom tettstedet Salsbruket som ligger i Nærøysund kommune. I den nederste delen av elva er det et betydelig innsig av laks som byr på spennende opplevelser for interesserte fiskere.

Den lakseførende strekningen ligger i flo- og fjæresonen. Fisket må derfor betegnes som et estuarfiske hvor strømforholdene vil avhenge av tidevannet. Selve vassdraget er regulert, noe som innebærer en forholdsvis jevn vannføring gjennom hele sommersesongen.

Den nederste delen av elva er forsøkt tilrettelagt for sportsfiske ved at det er etablert terskler som skaper fiskehøler og «stryk» i ulike varianter avhengig av flo eller fjære.

Utdrag fra reglement:

Ordinær fisketid vil være fra 15. mai til og med 15. september for hele
Opløelva. – Det kan åpnes for testfiske tidligere.

Et fiskekort gir kortholder fiskerett i Opløelva med en stang i et døgn for følgende tidsrom:
I tidsrommet 15. mai til og med 15. september gjelder kortet fra kl. 12.00 på den første
dato nevnt på fiskekortet/ordrebekreftelse og fram til kl. 11.59 neste dag.

Bag-limit – mengden av villaks og ørret som kan taes opp av elva er begrenset til en døgn-
kvote på 1 sjøørret og 1 villaks. Fiskedøgnet følger kortdøgnet.
Det meste av laks som fiskes i Opløelva er oppdrettslaks, og for denne gjelder det ingen
begrensning mht døgnkvote.

Det blir i alt solgt 6 fiskekort i Opløelva.

Kjøp fiskekort her