Historien

UtmarksCompagniet er en videreføring av den lange erfaring mht tilrettelegging for jakt, fiske og naturopplevelser fra det tidligere Bangdalsbruget – Firma Albert Collett. Man hadde de første utenlandske jegere og fiskere allerede så tidlig som på 1880-tallet.

Firma Albert Collett ble grunnlagt av Albert Peter Severin Collett 10. oktober 1871. Han var etterkommer av trelasthandler James Collett som kom til Norge fra England i 1683, og han var yngste sønn av godseier John Collett på Buskerud Gård.

Bare 23 år gammel reiste han i 1865 til Namdalen for å ivareta Christiania Bank og Kredittkassens interesser i «Salsbrugets Interessentskab» som drev skogbruk og trelastproduksjon og som hadde økonomiske problemer. Albert Collett kom til at bruket burde kunne drives med lønnsomhet, og overtok i 1868 bestyrelsen av hele interessentskapet med rett til under visse forutsetninger å overta halvparten av aktivene i løpet av 3 år. Dette var bakgrunnen for at han den 10. oktober 1871 fikk overta hele interessentskapet, og derigjennom etablerte FIrma Albert Collett. Firmaet ble senere utvidet til også å omhandle «Bangdal Interessentskap».

Det er i dag fjerde generasjon i familien som driver Firma Albert Collett. Firmaet eier i dag ca. 570.000 mål med jord og skog i Namdalen.De primære aktivitene består av kraftproduksjon, jordbruk, skogbruk og utmarksnæring. Omlag 20 personer er fast ansatt i selskapet.

KRAFT
I 1905 ble det etablert tresliperi på Salsbruket. Det ble drevet fram til 1985 da brann satte stopp for videre drift. Den kraften som tidligere ble produsert for å drive tresliperiet blir nå solgt til Nord- Trøndelag Elektrisitetsverk. Anleggene består av de fire kraftverkene Salsbruket, Ulefoss, Liafoss og Liavatn som tilsammen produserer ca. 60 GWh pr. år.

UTMARK
Retten til å drive elgjakt og laksefiske har gjennom årene skaffet brukseierne betydelige inntekter ved utleie til fremmede.
Den mest kjente av leietakerne var baron Sir Henry Pottinger som leide elgjakten og fiskeriet omkring Salsvatn fra 1891 til 1904 for 100 £ pr. år. Han benyttet Mo Gård som sitt stamkvarter.
Firmaets eiendommer omfatter blant annet tre lakseførende vassdrag, en mengde større om mindre fiskevann samt gode muligheter for stovilt- og småviltjakt. I tilknytning til ovennevnte har man disponert knapt 50 bygninger til utmarksbruk.